Pre pedagogických a odborných zamestnancov školy

Práca učiteľa patrí medzi náročné profesie a je spätá s mnohými situáciami,ktoré sú obvykle hodnotené ako stresujúce. Pracovná záťaž učiteľov je spojená s mnohými psychickými if yzickými poruchami, vrátane syndrómu vyhorenia. Pedagogickí pracovníci bývajú pracovne zaťažovaní a často sa musia vyrovnávať s množstvom rozličných emočných situácií. Ich pôvodné nadšenie a odhodlanie pre prácu sa pomaly vytráca a začnú sa objavovať ďalšie štádiá, pre ktoré je typické vyčerpanie, apatia a smútok. Takéto pocity postihnutého jedinca ovplyvňujú vo veľkej miere. Pokiaľ si človek uvedomuje svoju situáciu,môže ju riešiť.. Avšak v prípade, že si neuvedomuje svoj stav, môže upadnúť do rôznych závislostí či psychických ochorení, čo sa samozrejme prejaví na úrovni odvedenej práce.

VÝBER: LITERATÚRA :1.Daniel, J. : Burnout vučiteľskom povolaní a jeho zvládnutie. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. XXX, 1997, č. 2, str. 183.2.Hennig, C. -Keller, G. : Antistresový program pro učitele. Portál, Praha 1997.3.Howard, P. J. : Příručka pro uživatele mozku. Portál, Praha 1998.4.Křivohlavý, J. : Jak neztratit nadšení. Grada, Praha 1998.

V Ý S L E D O K ?

R I E Š E N I E ?

V rámci vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov využiť naše vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj osobnostných kompetencií, psychohygieny a rozvoja soft skills pedagóga.

Kontaktujte nás pomocou tohto formulára, alebo na naše kontakty ( mail, mobil). Pripravíme Vám ponuku podľa vami zadefinovaných potrieb.