Efektívny tím - ako vybudovať a riadiť výkonný tím

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov budovať tím, naučiť ako sa vyvarovať chybám a nedostatkom pri vedení tímu, správne komunikovať a riešiť problémy v tíme.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, vedúci tímov , manažéri na rôznych úrovniach riadenia.

OBSAH ( možnosť aplikácie obsahu na vzdelávacie potreby účastníkov):

A. Definícia tímu: rozdiel medzi tímom a skupinou vývojové fázy v tíme, úloha manažéra v jednotlivých fázach vývoja tímu

B. Princípy tímovej práce a skupinovej práce: podmienky pre vznik dobrého tímu, synergia v tíme, atmosféra v tíme, tímová komunikácia. princípy a pravidlá komunikácie v tíme, efektívne odovzdávanie informácií, pozičné vyjednávanie v tíme, uplatnenie vyjednávacích techník v tíme, techniky pre hľadanie a posudzovanie nápadov v tíme, ako organizovať tím, kľúčové prvky pri budovaní tímu, skupinová diskusia, riešenie modelových prípadov, interaktívne zážitkové teambuildingové aktivity, video,prezentácia riešení s okamžitou SV, modelové situácie a spätná väzba,

C. Tímové role: ako sa vidím ja a ako ma vnímajú ostatní, čo očakávam od druhých a čo sa očakáva odo mňa, diagnostika tímových rolí, objasnenie rôznych rolí leadra, ich výhod a rizík, rôznorodosť členov tímu.

D. Úskalia tímovej práce: všeobecné problémy tímov; možné bariéry, prečo tímy nefungujú, dôvody neefektívnosti tímovej práce, skryté záujmy; riešenie modelových prípadov, skupinová diskusia.

E. Problém vs. konflikt: techniky pre riešenie problémov v tíme, riešenie konfliktov v tíme - základné typy konfliktov, význam prevencie konfliktov, dôsledky nezvládnutých konfliktov, stratégie a prístupy k riešeniu konfliktov, skupinová diskusia, riešenie modelových prípadov, interaktívne zážitkové teambuildingové aktivity, video.

FORMY KURZU:

ONE-ON-ONE : (lektor+účastník): Trvanie kurzu: 3 hodiny + Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu), Termín: Prosím uveďte v Rezervácií účasti. Aplikácia: MS TEAMS

PREZENČNE: (firemný kurz): Trvanie kurzu: 1- 2 dni (podľa dohody) + Follow up zadarmo. V prípade dvojdňového prezenčného kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.

PREZENČNE: (skupina): Trvanie kurzu: 3, 6 hodín (plus prestávky) + Follow up zadarmo. V prípade rozsahu kurzu 6 hodín sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov a interaktívity.