Efektívny tím - ako vybudovať a riadiť výkonný tím

Cieľ kurzu:: Rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov budovať tím, naučiť ako sa vyvarovať chybám a nedostatkom pri vedení tímu, správne  komunikovať a riešiť problémy v tíme.

Cieľová skupina: Strední a vrcholoví manažéri, vedúci tímov , Manažéri v logistike, v nákupe, obchode

TEAM
TEAM

OBSAH:

A. Definícia tímu: rozdiel medzi tímom a skupinou vývojové fázy v tíme, úloha manažéra v jednotlivých fázach vývoja tímu

B. Princípy tímovej práce a skupinovej práce: podmienky pre vznik dobrého tímu, synergia v tíme, atmosféra v tíme, tímová komunikácia. princípy a pravidlá komunikácie v tíme, efektívne odovzdávanie informácií, pozičné vyjednávanie v tíme, uplatnenie vyjednávacích techník v tíme, techniky pre hľadanie a posudzovanie nápadov v tíme, ako organizovať tím, kľúčové prvky pri budovaní tímu, skupinová diskusia, riešenie modelových prípadov, interaktívne zážitkové teambuildingové aktivity, video,prezentácia riešení s okamžitou SV, modelové situácie a spätná väzba,

C. Tímové role: ako sa vidím ja a ako ma vnímajú ostatní, čo očakávam od druhých a čo sa očakáva odo mňa, diagnostika tímových rolí, objasnenie rôznych rolí leadra, ich výhod a rizík, rôznorodosť členov tímu.

D. Úskalia tímovej práce: všeobecné problémy tímov; možné bariéry, prečo tímy nefungujú, dôvody neefektívnosti tímovej práce, skryté záujmy; riešenie modelových prípadov, skupinová diskusia.

E. Problém vs. konflikt: techniky pre riešenie problémov v tíme, riešenie konfliktov v tíme - základné typy konfliktov, význam prevencie konfliktov, dôsledky nezvládnutých konfliktov, stratégie a prístupy k riešeniu konfliktov, skupinová diskusia, riešenie modelových prípadov, interaktívne zážitkové teambuildingové aktivity, video.


ON LINE kurz: EFEKTÍVNY TÍM

CENA: 120.-eur bez DPH/ os./ 3 hod.

TERMÍN: podľa dohody


ON-LINE PRIPOJENIE:

Pomocou platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie.

Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Inštrukcie na inštaláciu ZOOM :


KLASICKÝ KURZ- Osobná účasť ( 1. deň ) : EFEKTÍVNY TÍM

Cena: 105.-eur bez DPH/os/

TERMÍN: podľa záujmu


KLASICKÝ KURZ (osobná účasť):

V prípade záujmu firmy, alebo uzatvorenej skupiny je možnosť klasického kurzu, pri dodržaní bezpečnostných zásad ( hygiena, rúška, obmedzený počet účastníkov v závislosti od veľkosti zasadačky, individuálne občerstvenie- jednorazové pomôcky...).

V prípade dvojdňového klasického kurzu sa využíva viac individuálnych a tímových úloh, testov, interaktívity, vrátane prezentácie pripraveného projektu.