Ochrana osobných údajov

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je LUMATEL s.r.o. , so sídlom Za Mostom 1688/1B Košice- Krásna , IČO 47212454 (ďalej len "prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Nájdete tu tiež spôsob ako nás kontaktovať v prípade Vašich otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov alebo ako vykonať opravu, prípadne výmaz Vašich osobných údajov. Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme za určitých okolností meniť a aktualizovať.

Odporúčame Vám teda aby ste vo vlastnom záujme túto webovú stránku pravidelne navštevovali a uistili sa, že máte vždy aktuálne informácie o jej obsahu. Zaväzujeme sa vykonať všetky opatrenia, aby sme zamedzili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v prípade existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

Základné pojmy a informácie

Osobný údaj

Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekt údaju). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, generickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Zvláštne kategórie osobných údajov

Jedná sa iba o nové označenie citlivých osobných údajov. Je to taký osobný údaj, ktorý Vás sám o sebe môže poškodiť v spoločnosti, zamestnaní, škole, alebo môže zapríčiniť Vašu diskrimináciu. Takýto osobný údaj zvyčajne vypovedá o rasovom, alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní alebo filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, prípadne dochádza k spracovaniu genetický údajov, biometrických údajov za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave alebo sexuálnom živote, alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Subjekt údajov

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.

Správca osobných údajov

Správcom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primerane zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách, alebo iných podmienkach služby uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je LUMATEL s.r.o..

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov


1. Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia, alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou, alebo bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo kombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.

Aký právny predpis upravuje spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 24. apríla 2016 o ochrane fyzický osôb v súvislosti so spracovaním osobných

údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej iba pod skratkou "GDPR"). Národné predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť odlišné pravidlá. Tie upravuje Zákon18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kedy je možné osobné údaje spracúvať?

Pre zákonné spracovanie vašich osobných údajov musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 6 GDPR. V prípade, že sa jedná o zvláštne kategórie osobných údajov, musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 9 GDPR. V oboch prípadoch následne musia byť dodržané zásady spracovania osobných údajov uvedené v článku 5 GDPR.

Spracovanie osobných údajov v spoločnosti LUMATEL s.r.o.

Prečo LUMATEL spracúva osobné údaje

LUMATEL poskytuje komplexné vzdelávacie. Niektoré osobné informácie sú pre tieto služby sú nevyhnuté. Iné nám zverovať nemusíte, avšak ak sa rozhodnete zdieľať ich s nami, môžeme Vás informovať o našich aktuálnych službách.

Účel spracovania osobných údajov

 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy vlastných zamestnancov a našich externých lektorov
 • Spracovanie účtovnej agendy
 • Predaj našich vzdelávacích služieb
 • Priebežný Marketing týchto služieb

Aké osobné údaje spracúvame

V nižšie uvedenej tabuľke sa dozviete, aké osobné údaje o Vás potrebujeme pri využití konkrétnej služby.

Činnosť

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Zasielanie ponúk, a informácií

Oslovenie (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie) o konaní zaujímavých podujatí a akcií našej spoločnosti

Meno a Priezvisko (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)


2. Činnosť

Rozsah spracúvaných osobných údajov

§ Názov Vášho zamestnávateľa a Vaša pracovná pozícia (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)

§ Emailová adresa do zamestnania

Telefónne číslo do zamestnania (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)

Registrácia na vzdelávacie podujatie,

Zoznam spracúvaných osobných údajov sa môže líšiť podľa polí registračného formulára pre jednotlivé podujatia.

Štandardne sa však jedná o tieto údaje potrebné k identifikácii osoby oprávnenej na vstup na podujatie a potrebné k vystaveniu daňového dokladu, alebo refundácii:

1. Meno, priezvisko a oslovenie, Vaša pracovná pozícia

2. Názov a adresa Vášho zamestnávateľa

3. Emailová adresa do zamestnania

4. Telefónne číslo do zamestnania

5. Informácie o špeciálnej strave / diéte (môže odhaliť Váš zdravotný stav, zadanie týchto údajov býva spravidla voliteľné a nie je potrebné ich uvádzať pri objednávke)

Ostatné obchodné činnosti :

Spracovanie nevyhnutných osobných údajov potrebných pre všeobecný nákup a predaj tovarov a uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv služieb a spracovanie faktúr spoločnosti.

Vyhradzujeme si právo nevyžiadané osobné údaje zničiť. O tomto postupe budeme subjekt osobných údajov informovať.

Spracovanie osobných údajov pre iný účel

V niektorých prípadoch môže dochádzať k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov, ktoré presahuje účel, za ktorým boli osobné údaje získané. Príkladom môže byť napríklad registrácia na podujatie, zároveň nám ale vzniká povinnosť archivácie faktúry, podľa príslušných právnych predpisov.

Miesto uloženia osobných údajov

Evidencia e-mailových adries za účelom odosielania informačných e-mailov je umiestnená v datacentre LUMATEL s.r.o.. Na evidenciu potrebných osobných údajov využívame v súlade s GDPR: Ekonomický software Microsoft Office .

Zdieľanie osobných údajov

Zmluvní partneri


Partner

Rozsah zdieľania osobných údajov

Fy VALIS

Spracovanie ekonomickej, mzdovej a personálnej agendy spoločnosti

IČO: 40187187

3. V prípade, že pri zaisťovaní objednanej služby dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov budeme vás vždy o tejto skutočnosti informovať na stránkach špeciálne venovaných objednávanej službe alebo prostredníctvom emailu.

Zabezpečenie osobných údajov

Technické, organizačné a iné opatrenia

Snažíme sa o to, aby Vami zverené údaje boli v maximálnom bezpečí. Za týmto účelom sme zaviedli technické a organizačné opatrenia, ktoré ochránia Vaše osobné údaje pred neautorizovaným alebo nezákonným spracovaním a pred neúmyselnou stratou, zničením, alebo poškodením. V LUMATEL s.r.o. ctíme zásadu minimalizácie osobných údajov. Spracúvame o Vás iba tie informácie, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie informácie, ktoré nám so svojim súhlasom nad rámec nevyhnutného spracovania poskytnete.

Všetky rozhrania našich webových stránok (prevádzkovateľ Webnode.) sme upravili tak, aby bola nastavená najvyššia možná úroveň súkromia. Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch odovzdávame osobné údaje tretím stranám. V takýchto prípadoch volíme dôveryhodných partnerov, pri ktorých sme si istí, že budú dodržiavať prinajmenšom takú istú úroveň ochrany osobných údajov ako tá, ktorú zaisťujeme v LUMATEL s.r.o.

Doba spracovania osobných údajov

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Účel spracovania osobných údajov Aké osobné údaje spracúvame Zdieľanie osobných údajov, uchováme vaše údaje štandardne, kým neodpadne dôvod ichspracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania, nemusí to mať vždy za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Cookies (WEBNODE) a štandardné technológie sledovania


 1. Pri návšteve našich stránok vám môžeme na váš počítač poslať jeden alebo viac súborov tzv. "cookies" - jedná sa o malý textový súbor obsahujúci reťazec alfanumerických znakov, ktorý jednoznačne identifikuje váš prehliadač.
 2. Používame dva typy cookies, trvalé a jednorázové.
 3. Trvalý súbor "cookie" zostáva na pevnom disku aj po zavretí prehliadača. Trvalé súbory cookies môžu byť použité vašim prehliadačom pri ďalšej návšteve našich stránok. Trvalé súbory cookies môžete odstrániť (riaďte sa prosím pokynmi v sekcii Pomocník vášho prehliadača).
 4. Jednorázové cookie súbory sú dočasné a sú zmazané, akonáhle zavriete prehliadač.
 5. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby žiadne súbory cookies neprijímal, alebo aby ich prijatie indikoval. Niektoré funkcie našich stránok však nemusia byť plne funkčné, pokiaľ funkciu "prijímať cookies" vypnete.

4. Súbory protokolu(Webnode):

 1. Váš prehliadač automaticky hlási nášmu serveru niektoré informácie pri každom zobrazení webovej stránky.
 2. Pri registrácii na našich stránkach alebo pri ich prezeraní naše servery zaznamenávajú určité informácie, ktoré váš webový prehliadač odosiela pri každej návšteve webovej stránky.
 3. Tieto protokoly serveru (tzv. "log súbory") môžu obsahovať informácie, ako je napríklad vaša webová požiadavka, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúce / výstupné stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupné stránky, počet prehliadnutých stránok a poradie týchto stránok, množstvo času stráveného na určitých stránkach, dátum a čas vašej požadavky a jeden alebo viac súborov cookies, ktoré môžu jednoznačne identifikovať váš prehliadač.

Ako používame tieto informácie (WEBNODE)

Ak nám poskytnete vaše identifikačné údaje, použijeme ich, aby sme zaistili funkčnosť stránok a poskytli vám také funkcie, ktoré potrebujete.

Akékoľvek osobné informácie alebo obsah, ktoré dobrovoľne šírite online (v diskusných fórach, blogoch, vo vašom osobnom profile atď.) sú verejne prístupné a môžu byť zhromažďované a použité ostatnými ľuďmi. Akékoľvek obrázky, videá, ktoré sa rozhodnete zdieľať, môžu byť distribuované po internete a inými médiami a môžu byť dostupné širokej verejnosti.

Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť k nemarketingovým alebo administratívnym účelom (napríklad vás informovať o rozsiahlejších zmenách na našich stránkach, alebo pre poskytnutie zákazníckeho servisu). Používame ako osobné údaje, tak aj niektoré neosobné údaje (napríklad anonymné používateľské dáta, súbory cookies, IP adresy, typ prehliadača, dáta o kliknutiach a pod.) aby sme mohli zlepšovať kvalitu a dizajn poskytovaných služieb, vytvárať nové funkcie a akcie. Za týmto účelom ukladáme, sledujeme a analyzujeme užívateľské chovanie, nastavenia a trendy.

Používame cookies a log súbory za účelom:

 1. zapamätania informácií, ktoré tak nebudete musieť znovu zadávať pri ďalšej návšteve našich stránok;
 2. poskytovania prispôsobeného obsahu a informácií;
 3. sledovania našich marketingových kampaní;
 4. sledovania súhrnných ukazovateľov, ako je celkový počet návštevníkov a fungovanie;
 5. sledovania vašich príspevkov, prihlásení a zľavových kupónov, akcií a súťaží;
 6. diagnózy a opravy technických problémov nahlásených našimi zákazníkmi, ktoré sú spojené s IP adresami pod kontrolou konkrétnej webovej spoločnosti alebo poskytovateľa pripojenia;
 7. prístupu k vašim informáciám po vašej registrácii a zakúpení produktov alebo služieb.

Ďalšie formy sledovania

Google Analytics - informácie o návštevnosti stránky, analytický pohľad na správanie návštevníkov. Google Adwords - remarketingové kódy Search console Základná demografická segmentácia

Uplatnenie práv subjektu údajov

Právo na informácie

Ctíme zásadu transparentnosti spracovávaných osobných údajov. V súlade s touto zásadou sme odhodlaní subjektom údajov vždy poskytnúť informácie o tom aké ich osobné údaje spracúvame. Ak si prajete zistiť, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame môžete o to požiadať na adrese lumatel@lumatel.sk alebo telefonicky na čísle +421 905345547. Výpočet informácií, na ktoré máte právo nájdete v článku 13 a 14 GDPR. V prípade, že nám Vaše konkrétne požiadavky neoznámite, budeme na Vašu žiadosť nahliadať ako na všeobecnú podľa predchádzajúceho odstavca.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak nebudeme schopní overiť Vašu totožnosť elektronicky, alebo bude existovať dôvodná pochybnosť o Vašej totožnosti, požiadame Vás o predloženiu dokladu v sídle LUMATEL s.r.o. . Jedine tak vylúčime, že neposkytneme Vaše osobné údaje osobe, ktorá sa za Vás iba vydáva. Vaše žiadosti budeme vybavovať v najkratšej možnej dobe. V závislosti na zložitosti a rozsahu môže jej vybavenie trvať niekoľko dní, alebo týždňov, max. však 30 dní.

Právo na opravu

Ak zistíte, že niektoré osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú chybné, alebo neaktuálne, upozornite nás na to na adrese lumatel@lumatel.sk . Aj v takom prípade si môžeme vyžiadať predloženie dokladu totožnosti v sídle LUMATEL s.r.o.. Iba tak môžeme zaistiť, aby nedošlo k neoprávnenej úprave Vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch opravu osobných údajov vykonať nemôžeme. Týka sa to najmä prípadov, kedy sú Vaše chybné údaje obsiahnuté na daňovom doklade, ktoré zo zákona archivujeme.


Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a právo byť zabudnutý

Ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, je možné kedykoľvek zabrániť. Stačí ak nám odoberiete súhlas s takýmto spracovaním. Súhlas nám môžete odobrať kedykoľvek a môžete to vykonať zaslaním emailu na adresu lumatel@lumatel.sk alebo telefonicky na čísle +421905345547. Rovnako môžete využiť svojho práva "byť zabudnutý". V taktom prípade vymažeme všetky osobné údaje ktoré o Vás spracúvame. Výnimkou sú prípady, kedy spracovanie prebieha zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodov nášho oprávneného záujmu. Aj v tomto prípade vyžadujeme identifikáciu subjektu údajov, kým zmazanie zrealizujeme.

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov udržujeme aktuálne a v súlade s právnymi

predpismi. Z tohto dôvodu môže čas od času dôjsť k ich zmenám. Prosím, prehliadajte si pravidelne aktualizácie v oblasti ochrany osobných údajov na našej stránke.

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov

Za zákonné spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedá LUMATEL s.r.o. Správnym orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou v oblasti spracovania osobných údajov na Slovensku je Úrad pre ochranu osobných údajov.

25.5.2018